Senarai Pengecualian Cukai Syarikat Menurut Undang-Undang Malaysia

Pengecualian cukai syarikat di Malaysia merujuk kepada keringanan cukai yang diberikan oleh kerajaan kepada syarikat-syarikat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Berikut adalah beberapa ayat-ayat undang-undang yang memperuntukkan pengecualian cukai untuk syarikat-syarikat tertentu di Malaysia.

Tambang Percutian

Tambang Percutian Menurut Ketetapan Umum 1/2003, syarikat-syarikat yang mengeluarkan tambang percutian dalam Malaysia yang tidak melebihi tiga kali dalam satu tahun kalendar, atau tambang percutian ke luar Malaysia yang tidak melebihi sekali dalam mana-mana tahun kalendar, terhad kepada amaun maksimum RM3,000 akan diberikan pengecualian cukai. Walau bagaimanapun, kos-kos lain selain daripada kos tambang tidak dianggap sebagai kos tambang.

Manfaat Perubatan dan Pergigian

Manfaat Perubatan dan Pergigian Pada tahun taksiran 2008, manfaat perubatan yang dikecualikan cukai diperluaskan untuk meliputi perbelanjaan materniti dan perubatan tradisional seperti ayurvedic dan akupuntur. Pengecualian cukai bagi manfaat ini tiada had limit.

Baca juga: Cara isi e-Filing 2022/2023

Persaraan

Ganjaran Persaraan Ganjaran persaraan yang diterima oleh pekerja pada masa persaraan akan dikecualikan sepenuhnya daripada cukai jika memenuhi syarat-syarat berikut:

  • Ketua Pengarah berpuas hati bahawa persaraan daripada penggajian adalah disebabkan oleh keuzuran.
  • Persaraan itu berlaku pada atau selepas seseorang itu mencapai umur 55 tahun atau mencapai umur wajib bersara dari penggajian dan telah berkhidmat berturutan selama 10 tahun dengan majikan yang sama atau dengan syarikat di dalam kumpulan yang sama.
  • Persaraan itu berlaku apabila mencapai umur wajib bersara di bawah satu kontrak penggajian atau perjanjian kolektif pada umur 50 tahun tetapi sebelum 55 tahun dan telah berkhidmat selama 10 tahun dengan majikan yang sama atau dengan syarikat dalam kumpulan yang sama.

Ganjaran yang dibayar kepada pekerja dari kumpulan wang awam apabila bersara daripada penggajian di bawah mana-mana undang-undang bertulis dan ganjaran yang dibayar kepada pegawai kontrak daripada kumpulan wang awam apabila perkhidmatan kontraknya tamat (walaupun kontraknya diperbaharui) juga akan dikenakan pengecualian cukai.

Pampasan

Pampasan Pampasan adalah bayaran yang diterima oleh seseorang pekerja daripada majikannya akibat diberhentikan kerja dan bayaran ini mungkin dibayar sebelum atau selepas pekerja diberhentikan. Pampasan yang dikecualikan daripada cukai termasuklah:

  • Pampasan yang diterima oleh pengarah (bukan pengarah urusan) sebuah syarikat terkawal. Jumlah pampasan tersebut termasuk gaji, elaun, imbuhan, bonus, dan apa-apa bayaran lain yang diterima berdasarkan hubungan pekerjaan dengan syarikat tersebut. Namun demikian, jika pengarah tersebut turut memegang jawatan sebagai pengarah urusan atau jawatan lain yang mempunyai kaitan dengan pengurusan syarikat, pampasan yang diterima akan dikira sebagai pendapatan biasa dan dikenakan cukai seperti biasa.

Pencen

Sementara itu, bagi individu yang menerima pencen, ia juga boleh dikecualikan daripada cukai pendapatan dengan syarat tertentu. Pencen yang diterima dari Malaysia oleh seseorang itu dikecualikan daripada cukai pendapatan jika orang tersebut bersara pada umur 55 tahun atau pada umur wajib untuk bersara daripada penggajian seperti yang ditetapkan oleh mana-mana undang-undang bertulis, atau bersara kerana keuzuran dan pencen tersebut diterima daripada kerajaan atau skim pencen yang diluluskan. Namun, bagi pekerja sektor awam yang memilih persaraan pilihan, bayaran pencen yang diterima akan ditaksir dan dikenakan cukai sehingga mencapai umur 55 tahun atau umur wajib bersara di bawah mana-mana undang-undang bertulis.

Ganjaran Kematian

wang yang diterima sebagai ganjaran kematian juga dikecualikan daripada cukai pendapatan. Ini bermaksud, jumlah wang yang dibayar kepada waris atau pembayar cukai lain yang ditunjuk secara sah oleh si mati sebagai penerima ganjaran kematian, sama ada berbentuk wang tunai atau bukan, tidak perlu diisytiharkan dalam borang cukai pendapatan dan tidak dikenakan cukai.

Kesimpulannya, terdapat beberapa jenis pengecualian cukai yang diberikan kepada syarikat dan individu tertentu di Malaysia berdasarkan undang-undang cukai pendapatan yang berlaku. Pengecualian ini diberikan untuk meringankan beban cukai yang perlu ditanggung oleh syarikat atau individu tersebut dan sekaligus memberikan insentif untuk meningkatkan prestasi ekonomi negara. Walau bagaimanapun, syarikat dan individu perlu memahami terma dan syarat pengecualian cukai yang berlaku untuk mengelakkan sebarang kesilapan dalam pengisytiharan cukai pendapatan.

sumber: LHDN